Zavolajte nám v pracovné dni na číslo 0907 823 173 alebo napíšte e-mail na info@miripi.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu MIRIPI na internetovej stránke www.miripi.sk


1. Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ internetového obchodu MIRIPI

Názov spoločnosti:KNEZEK SK s.r.o.

Ulica a číslo:Jedlíková 3424/15

PSČ a mesto:010 15 Žilina

Štát:Slovenská republika

IČO:48299839

DIČ:2120121311

IČ DPH:SK2120121311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 64288/L

Ďalej len „predávajúci a prevádzkovateľ“

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Pilátová

Kontakty: info /zavináč/ miripi.sk
Zákaznícka linka: +421/907/823 173

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,

Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá odošle záväznú objednávku na tovar alebo služby na stránke www.miripi.sk a tato je mu predávajúcim potvrdená.

Ďalej len „kupujúci“

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Ďalej len „spotrebiteľ“

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom (meno a priezvisko kupujúceho, fakturačná adresa, adresa doručenia, telefónne číslo, e-mail, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob platby a dopravy, popr. firemné údaje, ak je kupujúcim spoločnosť) a zoznam objednaného tovaru s cenou za tento tovar.

Ďalej len „objednávka“


2. Objednávka

2.1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je iba tovar, resp. služba uvedené v objednávke. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou (potvrdením objednávky zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v registrácii, resp. pri objednávke). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

2.2. Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.3. Zrušenie objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo je časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva

b) výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávaného tovaru,

c) objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybný e-mail kupujúceho, chybné telefónne číslo, nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci nereaguje na kontakt kupujúceho alebo nedošlo k vzájomnej dohode (telefonicky, e-mailom) v lehote do 14 dní, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. V prípade situácie podľa bodu 3.3.c) sa považuje objednávka za zrušenú zo strany predávajúceho odoslaním e-mailovej správy s uvedením zrušenia objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho (aj v prípade, že bol e-mail odoslaný a nie je možný doručiť).

2.4. Zrušenie/storno objednávky kupujúcim

Ak urobíte storno objednávky kupujúceho do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný zaslať na e-mail: info /zavináč/miripi.sk, uviesť Vaše meno, číslo objednávky, e-mail. Na základe tohto e-mailu predávajúci zašle potvrdenie o zrušení objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 7 dní odo dňa stornovania objednávky.

V prípade, že od Vašej objednávky uplynulo viacej ako 12 hodín, je potrebné postupovať podľa bodu 10. Odstúpenie od zmluvy.

V prípade nejasností, ako urobiť objednávku, sa môžete pozrieť do súboru Ako nakupovať, popr. nás kontaktovať na e-mail alebo mobil uvedený v bode 1. týchto Obchodných podmienok.

3. Záväzky predávajúceho a kupujúceho

Všetky uskutočnené objednávky sú po uplynutí 12 hodinové lehoty pre zrušenie/storno objednávky kupujúcim považované za záväzné.

Po doručení objednávky bude zákazníkovi na e-mail (ak nám ho uvediete) odoslané „oznámenie o prijatí objednávky“.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať správny druh a množstvo tovaru, v dohodnutej cene (podľa objednávky). Takisto, predávajúci tovar primerane zabalí a odošle ho kupucújemu v stanovenej lehote (okrem prípadu, keď si kupujúci zvolil Osobný odber - v tomto prípade predávajúci pripraví tovar k osobnému odberu v stanovenej lehote a čaká na telefonický kontakt kupujúceho).

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu bude dodávať tovar so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, ktorý vyhovuje daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky, a zároveň ktorý bude vybavený slovenskými návodmi a/alebo Bezpečnostnými pokynmi a varovaniami (ak sú tieto potrebné).

V prípade, že súčasťou dodávky je Návod na použitie a/alebo Bezpečnostné pokyny a varovania, je kupujúci povinný ich dodržiavať.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalu a zaplatiť za tovar dohodnutú sumu. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý si objednal, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

4. Dodacie podmienky

V prípade, že dodacia lehota pri kupujúcom vybranom tovare bude iná, ako je uvedené v popise tovaru v e-shope, bude KNEZEK SK s.r.o. kupujúceho promptne informovať (e-mailom alebo telefonicky).

O odoslaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude kupujúceho informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky kupujúceho alebo je potrebné ho vyrobiť, zaväzuje sa dodať tento tovar kupujúcemu najneskôr do 4 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry. Orientačný čas doručenia je uvedený pri každom tovare na www.miripi.sk.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predajcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať kupujúceho, a ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa predajca a kupujúci nedohodnú inak. V praxi je tovar spravidla dodaný do štyroch pracovných dní, resp. tovar označený na www.miripi.sk textom "na objednávku", do 14 dní po pripísaní úhrady na účet predajcu, alebo v prípade dobierky po potvrdení objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Ak si kupujúci vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v sídle dodávateľa, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru v sídle dodávateľa a na základe telefonicky dohodnutého termínu prevzatia tovaru. V prípade jeho nedostupnosti bude s kupujúcim dohodnutý alternatívny postup.

5. Cena a platba za tovar

Predávajúci, KNEZEK SK s.r.o. je platcom DPH.

Cena

Ceny tovaru uvedené na www.miripi.sk sú platné v čase uskutočnenia objednávky. Cena tovaru nezahŕňá cenu za platbu, dopravu a poštovné. Tieto sú stanovené samostatne v bode 5. a 6. týchto Obchodných podmienok. Uvedená cena je cena s DPH.

Platba dobierkou

Ak si kupujúci zvolí formu platby na dobierku, bude mu tovar dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Za tovar zaplatí doručovateľovi, resp. priamo na pošte. Poplatok za dobierku je 1 €.

Platba prevodom na účet

Ak si kupujúci zvolí formu platby prevodom na účet, za tovar zaplatí na účet predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Pokiaľ zvolí v objednávke tento spôsob platby, bude mu doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, presnú čiastku a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech účtu predávajúceho bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky. V prípade platby prevodom na účet si predávajúci neuplaňuje poplatok za platbu.

Československá obchodná banka, a.s.

40 22 13 62 81/7500

IBAN SK70 7500 0000 0040 2213 6281

Variabilný symbol je číslo objednávky.

Platba v hotovosti pri osobnom odbere

Ak si kupujúci zvolí osobný odber a platbu v hotovosti, zaplatí za tovar pri jeho prevzatí. K platbe mu bude vystavená faktúra a bloček z registračnej pokladnice. Platba je možná iba v hotovosti. Osobné prevzatie tovaru je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť. V prípade platby prevodom na účet si predávajúci neuplaňuje poplatok za platbu.

6. Doprava, poštovné a balné

Slovenská pošta

Doba dodania od podania na pošte: 2 až 4 pracovné dni

Pre objednávku do 79,99 €: poštovné a balné 3 € (+ 1,00 € dobierka)

Pre objednávku od 80,00 € vrátane: poštovné a balné 0 € (+ 1,00 € dobierka)

O podaní je kupujúci informovaný e-mailom.

POZOR: Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite reklamáciu priamo u Slovenskej pošty. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.

Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila Slovenská pošta.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené nesprávne udanou adresou zo strany kupujúceho.

Osobné prevzatie v sídle predávajúceho

V prípade osobného prevzatia tovaru v sídle predávajúceho sa poštovné a balné neplatí. Platbu môžete uskutočniť vopred prevodom na účet alebo v hotovosti pri prevzatí – podľa Vami vybraného spôsobu platby pri objednávke. Osobný odber je možný iba na základe telefonickej dohody vopred na adrese spoločnosti:

KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Kontaktná osoba. Ing. Miriam Pilátová, mobil: 0907 823 173, email: info@miripi.sk.

7. Reklamácie

Vaše objednávky sa snažíme vybavovať k Vašej spokojnosti, ale vždy sa môže stať situácia, že nebudete spokojní. Pre tento prípad sme pre Vás pripravili nasledovný Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

internetového obchodu MIRIPI na internertovej adrese www.miripi.sk

K zabezpečeniu jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.miripi.sk spoločnosti KNEZEK SK s.r.o., sa vydáva tento reklamačný poriadok:

Prevádzkovateľ obchodu MIRIPI

Názov spoločnosti:KNEZEK SK s.r.o.

Ulica a číslo:Jedlíková 3424/15

PSČ a mesto:010 15 Žilina

Štát:Slovenská republika

IČO:48299839

DIČ:2120121311

IČ DPH:SK2120121311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 64288/L

Kontakty: info@miripi.sk
Zákaznícka linka: +421/907/823 173

Prevádzková doba:po predchádzajúcej telefonickej dohode

Ďalej len „predávajúci“

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,

Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný.
 • Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Článok II

Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomnou formou zaslaním na adresu KNEZEK SK s.r.o. Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina, odporúčame prostredníctvom Reklamačného protokolu umiestneného na stránke www.miripi.sk. Popr. osobne po telefonickej dohode (kontaktná osoba Ing. Miriam Pilátová, +421 907 823 173) na adrese KNEZEK SK s.r.o. Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina.
 2. Nákup tovaru preukazuje spotrebiteľ kópiou dokladu o nákupe (faktúrou) alebo iným vhodným dokladom preukazujúcim nákup v našom internetovom obchode.

Ak reklamáciu uplatňujete poštou, odporúčame Vám postupovať nasledovne:

 1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar odporúčame zasielať kompletný (napr. oba kusy náušníc), odporúčame k tovaru priložiť kópiu dokladu o kúpe. Tovar odporúčame zabaliť tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite pridať Vaše údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail), popis závady, Vami navrhované riešenie reklamácie (výmena tovaru, oprava tovaru, vrátení peňazí, zľava z kúpnej ceny, iné), popr. číslo Vášho účtu pre prípadné vrátenie peňazí na bankový účet.
 2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na čísle: +421 907 823 173 alebo na e-mailovej adrese info@miripi.sk.

KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Kontaktná osoba pre reklamácie: Ing. Miriam Pilátová, tel. +421 907 823 173

 1. Vybavenie reklamácie – O spôsobe vybavenia reklamácie budete písomne informovaní.

Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví spotrebiteľovi Doklad i prijatí reklamácie.

Vybavenie reklamácie:
- Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a spotrebiteľ sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať, avšak predávajúci prihliadne k Vami navrhovanému riešeniu, ak je toto možné).
- Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu: výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením príslušnej peňažnej čiastky.


- Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

-Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

- Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

Predmet reklamácie bude spotrebiteľovi po vybavení reklamácie odovzdaný následovne:

 1. ak bol doručený poštou, bude spotrebiteľovi zaslané vyjadrenie k reklamácii poštou – ak bol tovar uvedený do súladu (opravený, vymenený a pod.), pošleme tovar spolu s vyjadrením, ak oprava nie je možná ani nie je možné tovar vymeniť, bude mu vrátená príslušná peňažná čiastka,
 2. ak bol doručený osobne do sídla firmy, budespotrebiteľ vyzvaný k jeho vyzdvihnutí primeraným spôsobom (telefonicky, e-mailom, osobne), v prípade, že nebude reagovať bude mu zaslaná výzva poštou doporučeným listom v lehote pre vybavenie reklamácie.

Článok IV
Zodpovednosť predávajúceho

 • Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za chyby tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
  • spotrebiteľ spôsobil vadu tovaru sám
  • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
  • boli porušené ochranné plomby na tovare
  • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  • ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 • Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Článok V
Povinnosti kupujúceho/spotrebiteľa

Kupujúci/spotrebiteľ je povinný riadne prevziať zásielku, najmä skontrolovať neporušenosť prepravného obalu a bezprostredne po prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť obsahu doručenej zásielky. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným prepravcom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Článok VI

Záručná doba

Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.

8. Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

9. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

9.1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

9.1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou) na adresu:

KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

9.1.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov pre Slovenskú republiku je od 2,- EUR do 6,- EUR (podľa hmotnosti tovaru), pre iné krajiny podľa príslušného cenníka prepravných spoločností dané krajiny.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Pri vrátení tovaru postupujte prosím nasledovne:

 1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar musí byť kompletný (napr. oba kusy náušníc, resp. celý set a pod.), vrátane kompletnej dokumentácie (ak bola k tovaru priložená), k tovaru odporúčame priložiť kópiu dokladu o kúpe. Tovar odporúčame zabaliť obdobným spôsobom, ako Vám bol doručený (napr. šperky v krabičke a zabezpečené proti nárazom pri preprave), tzn. tovar riadne zabaliť tak, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite pridať Vaše údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail), popr. číslo Vášho účtu pre vrátenie peňazí na bankový účet. Resp. môžete použiť ako prílohu zásielky Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý Vám bol poslaný spolu s potvrdením Vašej objednávky.
 2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na čísle: +421 907 823 173 alebo na e-mailovej adrese info/zavináč/miripi.sk.

KNEZEK SK s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Upozornenie: Neprevzatie objednanej zásielky, ktorú si zákazník objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. V takom prípade má predávajúci právo žiadať od kupujúceho náhradu všetkých administratívnych nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky. Všetky spory budú riešené súdnou cestou, v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ KNEZEK SK s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Prevádzkovateľ KNEZEK SK s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu budú poskytnuté, slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

10.2. Informácie a poučenie o právach

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, novelizácie 84/2014 Z.z.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a v súlade so zákonem č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:

 • uvedenom v registračnom formulári,
 • uvedenom v objednávkovom formulári,
 • uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese www.miripi.sk.

V súlade s §10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov je spoločnosť KNEZEK SK, s.r.o., IČO: 48299839 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:

 • registrácie užívateľov,
 • vedenia databázy registrovaných užívateľov,
 • spracovania objednávok,
 • informovania užívateľov o stave objednávok,
 • doručenia tovaru,
 • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:
- meno a priezvisko
- adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
- adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
- telefónne číslo
- e-mailová adresa
- história objednávok

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@miripi.sk.

Vyhrazujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. Dotknutá osoba právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v sekcii Môj účet, ihneď po prihlásení.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

Slovenská pošta, a.s. - doprava tovaru

DUES s.r.o. - zaúčtovania účtovných dokladov

Blueweb s.r.o. - údržba a správa internetovej aplikácie, vrátane hostingu

Zoznam registrácií na úrade pre Ochranu osobných údajov:

 • IS Eshop miripi.sk pod číslom 1614631
 • IS Marketing miripi.sk pod číslom 1614629

11. Súhlas s prihlásením k odberu noviniek

V zmysle legislatívnej úpravy, hlavne zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame, zákona č. 22/2004 z.z. o elektronickom obchode sme na zasielanie informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií povinní disponovať Vaším súhlasom na ich zasielanie.

V prípade, ak si vyššie uvedené informácie želáte dostávať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), môžete tak urobiť nasledujúcim spôsobom:

 • registráciou do internetového obchodu, kde v spodnej časti registrácie môžete zaškrtnúť voľbu „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
 • pri prvom nákupe tovaru a služieb v nákupnom košíku v časti za obchodnými podmienkami a to zaškrtnutím voľby „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“,
 • vložením e-mailovej adresy v spodnom panely internetového obchodu s názvom „Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom)“.

Týmto nám (tj. firme KNEZEK SK s.r.o., IČO: 48299839) udeľujete súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií na Vami poskytnutú e-mailovú adresu a zároveň potvrdzujete, že ste oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy, oprávneným na udelenie takéhoto súhlasu.

V prípade, ak by ste si želali svoj súhlas so zasielaním informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií zrušiť, môžete tak urobiť kedykoľvek, bezplatne:

 • - každý Newsletter obsahuje vetu: "Ak si neželáte dostávať ďalšie newslettre, môžete sa ODHLÁSIŤ", kliknutím na ODHLÁSIŤ sa odhlásite
 • - zaslaním e-mailovej správy v predmete ktorej bude uvedené slovo „NEZASIELAŤ“ na e-mailovú adresu info@miripi.sk.
 • Kópia tohto súhlasu sa Vám pri jeho udelení zasiela v elektronickej pošte a zároveň sa ukladá v našej databáze.

 • Vopred Vám ďakujeme za prípadný záujem o zasielanie informácií o našich novinkách a iných obchodných a marketingových informácií.

  12. Záverečné ustanovenia

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

  Váš internetový obchod MIRIPI

  Obchodné podmienky sú platné od 14.3.2016 do zverejnenia nových obchodných podmienok.

  Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.