Zavolajte nám v pracovné dni na číslo 0907 823 173 alebo napíšte e-mail na info@miripi.sk

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ KNEZEK SK s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Prevádzkovateľ KNEZEK SK s.r.o. sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu budú poskytnuté, slúžia výlučne pre potreby prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Informácie a poučenie o právach


Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, novelizácie 84/2014 Z.z.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a v súlade so zákonem č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinní poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:

 • uvedenom v registračnom formulári,
 • uvedenom v objednávkovom formulári,
 • uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese www.miripi.sk.

V súlade s §10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov je spoločnosť KNEZEK SK, s.r.o., IČO: 48299839 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:

 • registrácie užívateľov,
 • vedenia databázy registrovaných užívateľov,
 • spracovania objednávok,
 • informovania užívateľov o stave objednávok,
 • doručenia tovaru,
 • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:
- meno a priezvisko
- adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
- adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
- telefónne číslo
- e-mailová adresa
- história objednávok

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@miripi.sk.

Vyhrazujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. Dotknutá osoba právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v sekcii Môj účet, ihneď po prihlásení.

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje §28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté:

Slovenská pošta, a.s. - doprava tovaru

DUES s.r.o. - zaúčtovanie účtovných dokladov

Blueweb s.r.o. - údržba a správa internetovej aplikácie, vrátane hostingu

Zoznam registrácií na úrade pre Ochranu osobných údajov:

 • IS Eshop miripi.sk pod číslom 1614631
 • IS Marketing miripi.sk IS pod číslom 1614629