Zavolajte nám v pracovné dni na číslo 0907 823 173 alebo napíšte e-mail na info@miripi.sk

Reklamačný poriadok

Vaše objednávky sa snažíme vybavovať k Vašej spokojnosti, ale vždy sa môže stať situácia, že nebudete spokojní. Pre tento prípad sme pre Vás pripravili nasledovný Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok

internetového obchodu MIRIPI na internertovej adrese www.miripi.sk

K zabezpečeniu jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného na internetovom obchode www.miripi.sk spoločnosti KNEZEK SK s.r.o., sa vydáva tento reklamačný poriadok:

Prevádzkovateľ obchodu MIRIPI


Názov spoločnosti: KNEZEK SK s.r.o.

Ulica a číslo: Jedlíková 3424/15

PSČ a mesto: 010 15 Žilina

Štát: Slovenská republika

IČO: 48299839

DIČ: 2120121311

IČ DPH: SK2120121311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 64288/L

Kontakty: info@miripi.sk
Zákaznícka linka: +421/907/823 173

Prevádzková doba: po predchádzajúcej telefonickej dohode

Ďalej len „predávajúci“

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,

Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný.
 2. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Článok II

Lehoty na uplatnenie reklamácií
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.

Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomnou formou zaslaním na adresu KNEZEK SK s.r.o. Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina, odporúčame prostredníctvom Reklamačného protokolu umiestneného na stránke www.miripi.sk. Popr. osobne po telefonickej dohode (kontaktná osoba Ing. Miriam Pilátová, +421 907 823 173) na adrese KNEZEK SK s.r.o. Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina.
 2. Nákup tovaru preukazuje spotrebiteľ kópiou dokladu o nákupe (faktúrou) alebo iným vhodným dokladom preukazujúcim nákup v našom internetovom obchode.

Ak reklamáciu uplatňujete poštou, odporúčame Vám postupovať nasledovne:

 1. Príprava tovaru na zaslanie – tovar odporúčame zasielať kompletný (napr. oba kusy náušníc), odporúčame k tovaru priložiť kópiu dokladu o kúpe. Tovar odporúčame zabaliť tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Do balíku nezabudnite pridať Vaše údaje (meno, priezvisko, adresu, telefón, e-mail), popis závady, Vami navrhované riešenie reklamácie (výmena tovaru, oprava tovaru, vrátení peňazí, zľava z kúpnej ceny, iné), popr. číslo Vášho účtu pre prípadné vrátenie peňazí na bankový účet.
 2. Zaslanie – zásielku odošlite na nižšie uvedenú poštovú adresu, akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, odporúčame Vám nás kontaktovať telefonicky na čísle: +421 907 823 173 alebo na e-mailovej adrese info@miripi.sk.

KNEZEK SK, s.r.o., Jedlíková 3424/15, 010 15 Žilina

Kontaktná osoba pre reklamácie: Ing. Miriam Pilátová, tel. +421 907 823 173

Vybavenie reklamácie – O spôsobe vybavenia reklamácie budete písomne informovaní.

Po prijatí reklamácie predávajúci vystaví spotrebiteľovi Doklad o prijatí reklamácie.

Vybavenie reklamácie:
- Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a spotrebiteľ sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať, avšak predávajúci prihliadne k Vami navrhovanému riešeniu, ak je toto možné).
- Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu: výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením príslušnej peňažnej čiastky.


- Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

-Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

- Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

Predmet reklamácie bude spotrebiteľovi po vybavení reklamácie odovzdaný následovne:

 • ak bol doručený poštou, bude spotrebiteľovi zaslané vyjadrenie k reklamácii poštou – ak bol tovar uvedený do súladu (opravený, vymenený a pod.), pošleme tovar spolu s vyjadrením, ak oprava nie je možná ani nie je možné tovar vymeniť, bude mu vrátená príslušná peňažná čiastka,
 • ak bol doručený osobne do sídla firmy, bude spotrebiteľ vyzvaný k jeho vyzdvihnutí primeraným spôsobom (telefonicky, e-mailom, osobne), v prípade, že nebude reagovať bude mu zaslaná výzva poštou doporučeným listom v lehote pre vybavenie reklamácie.

Článok IV
Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za chyby tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru, v záručnej dobe.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
  • spotrebiteľ spôsobil vadu tovaru sám
  • spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
  • boli porušené ochranné plomby na tovare
  • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  • ak sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
 3. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Článok V
Povinnosti kupujúceho/spotrebiteľa

Kupujúci/spotrebiteľ je povinný riadne prevziať zásielku, najmä skontrolovať neporušenosť prepravného obalu a bezprostredne po prevzatí Tovaru skontrolovať správnosť obsahu doručenej zásielky. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným prepravcom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať.

Článok VI

Záručná doba

Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú spotrebiteľ nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.

Reklamačný protokol.doc